Elevhälsa

Elevhälsoteamet på Svalövs Montessori ska underlätta för eleverna att klara studierna. Elevhälsoarbetet leds av rektor. I teamet ingår speciallärare, kurator, skolsköterska samt tillgång till skolläkare, logoped och psykolog. Elevhälsans arbete lyder under sekretess.

Arbetsuppgifter

Svalövs Montessoris elevhälsa arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär konkret att vi tidigt uppmärksammar signaler på elever som inte mår bra eller har specifika inlärningssvårigheter. Bland arbetsuppgifterna ingår att stödja elevernas sociala utveckling, såväl i grupp som individuellt. Alla åldrar har sin specifika karaktäristik, vilket betyder att förbereda eleverna genom samtal på de utmaningar som är, med blick för vad eleven behöver veta och förstå inför framtiden, om sig själv och om socialt samspel. Elevhälsan utreder hög skolfrånvaro och informerar allmänt om exempelvis hygien, infektionssjukdomar, löss och mycket mer. 

Kontakt

  • Rektor, Peter Strömblad  rektor@svalovsmontessori.se tel: 0418-404424
  • Skolsköterska & skolkurator, Christina Cronkvist, christina.cronkvist@svalovsmontessori.se tel: 0418-404427
  • Skolläkare, Nils-Olof Jonsson - nås genom vår skolsköterska
  • t.f. Speciallärare, Linda Friberg, linda.friberg@svalovsmontessori.se tel: 0418-404426
  • Skolpsykolog, Titti Landin, - nås genom rektor
  • Logoped, Camilla Palmquist - nås genom rektor

Hälsosamtal

Hälsokontroll och hälsosamtal om kost, sömn, pubertet etc
• F-klass: längd, vikt, syn, hörsel samt hälsosamtal tillsammans med förälder, om bl.a. sömn, kost, m.m.
• skolår 2: längd, vikt, syn. Litet utan föräldrar, om bl.a. sömn, rörelse, välmående mm
• skolår 4: längd, vikt, ryggbedömning samt hälsosamtal utan förälder, samma som ovan
• skolår 7: längd, vikt, ryggbedömning samt hälsosamtal utan förälder om bl.a. alkohol, droger, pubertet m.m.

Vaccinationer

• skolår 2: MPR (mässling, påssjuka, röda hund)
• skolår 5: HPV (humant papillom virus)
• skolår 8: DTP (difteri, stelkramp, kikhosta)

Skolpsykologisk utredning

En skolpsykologisk utredning är en basutredning, där man tittar på elevens olika kognitiva funktioner för att bättre förstå varför en elev har svårigheter i vissa ämnen eller situationer. Före utredningen fyller föräldrar i formulär och pedagogerna beskriver elevens svårigheter för psykologen. Basutredningen består ofta av att man gör ett brett upplagt kognitivt test, det vanligaste heter WISC. Det består av en mängd olika deltester som i sin tur visar om barnet har svårigheter på något specifikt område. När utredningen är klar återkopplas resultatet till skola och föräldrar vid ett gemensamt möte. Läs mer här.

Logopedisk utredning

Utredning av skolans logoped görs för att konstatera dyslexi eller språkstörning. I en del fall är språk-, läs- och skrivsvårigheterna så stora att det redan i nioårsåldern (årskurs tre) kan misstänkas vara dyslexi, men oftast är det inte så uppenbart. Svalövs Montessori har som mål att utreda elever senast i årskurs sex, som trots olika anpassningar och stöd i årskurs 3-4-5 altjämt har större läs- och skrivsvårigheter. Inför utredning av logoped beskrver pedagogerna elevens svårigheter och skolans insatser. Föräldrar fyller i ett formulär. Syn och hörsel kontrolleras. När utredningen är klar återkopplas resultat till skola och föräldrar vid ett gemensamt möte.

Mer information

Barn och ungdomspsykiatrin, http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Psykiatri-Skane/Barn--Ungdomspsykiatri/Mottagningar/Landskrona/
Socialstyrelsen, http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2004/2004-130-2
Autismforum, http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/
Ungdomsmottagningen
Första Linjen, Barn- och ungdomspsykiatrin
Öppenvården, Socialtjänsten
1177.se = Sjukvårdsrådgivningen