Vanliga frågor - Grundskolan

Nedan är de vanligaste frågorna vi får

 • Antagning
  Antagningsprocessen, dvs kösituation, hur och när man får plats m.m., är beskriven på sidan Antagning.
 • Att hålla sams i skolan

  I varje vuxen bor en tioåring kvar, men i varje vuxen finns en omvärldsuppfattning som barn saknar. Vi vuxna sätter gränser för att ett hem, en skola och ett samhälle ska fungera så bra som möjligt. Grundskoleelever är fortfarande barn, och det betyder att de provar åsikter, påhittade, lästa eller hörda gentemot sina skolkamrater. Barn har olika referensramar, toleransgrad och saknar insikt om hur andra upplever dem. Du som förälder har ansvaret för ditt barns fostran och det ansvaret gäller även under skoltid. Skolan hjälper till i fostran och det bl.a. genom skolans mjukare trivselregler och hårdare ordningsregler.

 • Besökspolicy

  Skolan är inte en allmän plats vilket innebär att varken allmänhet eller anhöriga får röra sig fritt i skolan.

  Du som vårdnadshavare är välkommen att boka ett besök med ditt barns mentor, för att delta i en lektion och en rast eller på lunch. Besök av andra än vårdnadshavare, måste alltid ansökas om till vårt kansli. Rektor eller utbildningsledaren måste godkänna besöket och det är endast personer med skäl att besöka skolan som bereds tillträde.

  En skola är inte är en vanlig arbetsplats och du måste följa de förhållningsinstruktioner du får av den som tar emot dig. Alla elever har rätt till att deras behov av trygghet tillgodoses och det är därför inte ens självklart att du beviljas ett besök under skoltid. Alla besök planeras in i god tid, med ett par veckors framförhållning så att besöket passar verksamheten. Som besökare behöver du hålla låg profil under ditt besök.

 • Föräldrar som samarbetspartners

  Barnens viktigaste personer är dess föräldrar. I hemmen och av föräldrar lär sig barnen mest. När barn går i vår verksamhet blir föräldrar våra samarbetspartners. Det är både föräldrars och skolans ansvar att verka för ett gott samarbete, förtroende och respekt mellan barnen och personalen, samt mellan hemmen och förskolan, skolan och fritids. Föräldrar kan lita på att de får tät och adekvat information om sitt barns skolgång och situation i skolan. Vi strävar efter en varm, förtroendefull, vänlig och omhändertagande atmosfär som välkomnar alla.

 • Information från skolan till hemmen

  Varje elev har en personlig mentor som är länken mellan hem och skola. Undervisning går alltid före föräldrasamtal varför endast kortare samtal kan hållas efter skoldagens slut. Varje möte, samtal och meddelande mellan skola och hem har som syfte att informera och fördjupa samarbete och förståelse mellan hem och skola. Följande informationsvägar används

  • Kontaktbok mellan mentor och elevers hem för elever i årskurs F, 1, 2 och 3
  • Chromebook med mail och kalender för elever i årskurs 6, 7, 8 och 9
  • Informationsbrev via E-post från lärarteam och fritids minst en gång per månad
  • E-post, används för all central och viktig information direkt till alla föräldrar. Varje förälder behöver ha en personlig e-postadress som kontrolleras löpande.
  • Vår hemsida, används för all formell offentlig information, formulär och blanketter, rektorsbrev m.m. och nås på hemsidan
  • Schoolsoft används för personuppgifter
  • Skola24 används för schema och närvarokontroll
  • Föräldramöten, håller vi ett per termin.
  • Utvecklingssamtal, med förälder och elev erbjuder mentorn ett per termin
  • Samrådsmöte med föräldrar minst en gång per läsår.
  • Facebook används för att publicera bilder och korta texter om verksamheten, och kan ses utan konto.

  Om du som förälder önskar ha ett längre samtal med rektor, mentor, skolsköterska eller annan personal är det bäst att kontakta personen via e-post och komma överens om en samtalstid. Om skolan kallar vårdnadshavare till möte är det formell myndighetsutövning, och då förväntas du som förälder komma, även om du har förhinder pga jobb, studier eller liknande.

 • Kläder och privata ägodelar

  Kläder, smycken, smink, parfym, mobiltelefoner, cyklar, pengar, frisyr, skolväska m.m. är del av elevers identitet. På Svalövs Montessori får alla elever vara sig själva under vissa förutsättningar. Kläder och utsmyckningar med symboler och tryck som kan väcka anstöt bör stanna hemma. Röker ni vuxna hemma eller har pälsdjur, häst, stall eller ladugård, - tänk då på att i skolan finns det personer med kraftig allergi.

  Kläder för att vara ute och inne behöver ditt barn ta med till skolan. Skor sätts i kapprummen och eleverna går i strumpläst inomhus då vi har trägolv och mycket mattor, varför vi inte tillåter tuggummin i skolan. Idrottskläder ska ditt barn ha med sig de dagar det är idrottsundervisning. Alla elever förväntas duscha efter idrottslektion. Omklädningsrummen bemannas av vuxna till och med årskurs 5.

  Kvarglömda kläder förvaras på skolan endast kortare tid. Flera gånger per år skänker Svalövs Montessori hundratals liter med kvarglömda kläder till välgörenhetsorganisationer. Skolan tar inte ansvar för några privata ägodelar i skolan. Uppmuntra ditt barn att låta värdefulla saker stanna hemma.

 • Kunskapsbedömning

  Allt skolarbete bedöms, som aktivt lektionsdeltagande, muntliga redogörelser, träningsuppgifter, skriftliga prov och läxor.

  Lärarna ger kontinuerlig framåtsyftande feedback, både muntligen och skriftligen. Det är alltid bara den bästa prestationen mot varje kunskapskrav i läroplanen som räknas.

 • Läxor

  Läxor är ett sätt att få kunskaper att ”fastna” genom repetition. Du som förälder ansvarar för att ditt barn gör sina läxor. För de yngsta eleverna är läxan väldigt liten och fokuserar på läsning. I årskurs 2-3 fokuseras på läsa/skriva/räkna och i 4-5 på faktainlärning genom läsa/skriva/räkna. Glosläxa har vi varje vecka från årskurs 2.

  Eleverna i betygsårskurserna har i genomsnitt 4 timamrs läxa per vecka.

 • Modersmålsundervisning

  Modersmålsundervisning ger elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan. För att kunna ge möjllighet till undervisning i modersmål måste du ansöka hos rektor. Ansöker gör du på formulär på intresseanmälan modersmålsundervisning. Det räcker att du ansökt en gång under hela skoltiden hos Svalövs Montessori. Rektor beslutar om du är behörig att delta i modersmålsundervisningen.

  Undervisningen i modersmål sker utanför den obligatoriska undervisningstiden och oftast i samverkan med Svalövs Kommuns modersmålsundervisning. Är det inte tillräckligt med elever som sökt, eller om det inte finns en modersmålslärare att tillgå, sker ingen modersmålsundervisning.

  Mer att läsa finns på https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-modersmalsundervisning

 • Mål

  Lagar och förordningar reglerar hur utbildning ska drivas. På Svalövs Montessori strävar vi mot följande mål:

  1. Harmoniska ansvarstagande barn och ungdomar med självförtroende och behörighet till fortsatta studier.
  2. En inspirerande lärmiljö som stimulerar till aktivitet och som tillmötesgår allas behov och som uppmuntrar till studier.
  3. Utvecklande relationer baserade på ömsesidig respekt, tolerans och glädje.
  4. Samarbete med föräldrar och samhälle för att nära en känsla av identitet, representantskap och stolthet för vårt Svalövs Montessori.
 • Ordningsregler

  Det är en sak att vara osams, och en annan att retas eller medvetet göra någon annan illa. Svalövs Montessori tolererar inte bråk eller tillmälen. Ordningsreglerna är hårda gränser som gäller absolut och som alla elever är skyldiga att följa så att alla elever garanteras trygghet i skolan. Mentorerna ansvarar för att reda ut normbrytande händelser i skolan och kan om de så finner besluta om kvarsittning. Vid överträdelse av ordningsreglerna författas en avvikelserapport och föräldrarna informeras, varvid skolan förväntar sig att föräldrar pratar med sitt barn om vikten av att följa reglerna.

  Vid upprepade normbrytande händelser informeras rektor och elevhälsan varvid samtal hålls med berörda elever. Om elevers normbrytande beteende trots samtal fortsätter kallas föräldrar till samtal mellan elevhälsans personal, mentor och elev för att med gemensamma ansträngningar komma till rätta med elevens beteende. Vid allvarligare eller upprepade händelser varnas elever skriftligen, varvid de riskerar att tillfälligt stängas av från undervisningen eller omplaceras. Vid avstängning informeras socialtjänsten.

 • Raster och tillsyn

  Skoldagen består av schemalagda lektioner, lunch och raster. Under rast är eleverna mestadels utomhus och rasttiden är elevens egen fria tid. Vid kortare raster kan eleverna vara i uppehållsrum inomhus. De vuxna i skolan har tillsynsansvaret för de inskrivna eleverna och vuxna rör sig på hela skolgården under rast. Under rast är leken fri under förutsättning att alla som får plats och vill får vara med och inte kommer till skada.

 • Schoolsoft
  Ditt användarnamn som vårdnadshavare är något av dina barns fullständiga personnummer Schoolsoft når du på adress: https://sms6.schoolsoft.se/svalovsmontessori/jsp/Login.jsp
  Som vårdnadshavare ansvarar du för att dina och ditt barns personuppgifter är korrekta.
 • Skolplikt

  Närvaro/frånvaro registreras i Skola24 under första lektionen. Elever som inte är sjukanmälda enligt ovan och saknas vid morgonens upprop frånvaroregistreras med olovlig frånvaro. Vid olovlig frånvaro skickas ett frånvaromeddelande hem till vårdnadshavarna. Frånvaroregistreringar rättas inte i efterhand om det inte är skolan som brustit. Olovlig frånvaro registreras på terminsbetyg.

  Skolan prövar all frånvaro, oavsett orsak. Hög frånvaro utreds och hög av skolan bedömd olovlig frånvaro leder normalt till en orosanmälan till socialtjänsten och skolpliktsanmälan till hemkommunen. Som förälder har du ansvaret för att ditt barn går i skolan så mycket som möjligt.

  Vi har inte möjlighet att hantera "öppna sjukanmälningar", sjukanmälningar via mail eller sjukanmälan direkt till pedagogerna och vi har heller inte möjlighet att rätta frånvaroregistreringar från en typ till en annan i efterhand om inte registreringen är uppenbart felaktig pga av skolans hantering och dessutom omfattar betygspliktig elev. I skolans skolpliktsbevakning summeras all frånvaro och jämförs mot olika gränsvärden. Den lägsta tröskeln är 10% frånvaro. Det finns bara två typer av giltig frånvaro; sjukdom och beviljad ledighet. Skolan har att självständigt pröva sjukfrånvaros giltighet.

 • Studieverkstad

  Studieverkstaden är öppen för alla elever i årskurs 4-9 på onsdagar kl 14:10-15:00.

  Genom att gå på studieverkstaden kan du vässa din studieteknik, lära dig mer, göra dina läxor, träna inför prov men också för att må bra och få viss hjälp med skolarbetet.

  Var annan vecka är studieverkstaden bemannad med handledare i matematik/NO/teknik och var annan vecka med handledare i svenska/engelska/SO.

  Alla elever som har extra anpassningar rekommenderas att gå på studieverkstaden, varje vecka. Studieverkstadens uppdrag är att bidra till att så många elever som möjligt självständigt klarar av sina studier och når bra studieresultat, oavsett bakgrund och förutsättningar.

  Du behöver berätta för din mentor om du ska gå på studieverkstaden. Ta med dig din studieplan och det skolarbete du ska jobba med.

 • Trivsel och studiero

  Svalövs Montessoris trivselregler är grunden för att främja positiva beteenden. De syftar till att på ett lugnt och objektivt sätt gagna vardagen i skolan genom att fokuserar på hänsyn, vänlighet och generositet så att studiero främjas. Studiero är en rättighet. Att tala tyst och med ett vårdat språk ingår i trivselreglerna. Elever som bryter mot trivselreglerna tillrättavisas respektfullt muntligen och med stort tålamod av alla vuxna i skolan.

  Barn hamnar lättare i konflikt med varandra och ibland är de inte sams. Pedagogernas uppgift är att hjälpa eleverna vara sams, att komma överens och lära dem se händelser ur flera perspektiv. För barn är det inte alltid lätt att gå i skolan, och de ser sällan sin egen del eftersom de fortfarande är barn.

  Skolan ska inte vara en kall och hård miljö utifrån 100% rättvisa och uniformt beteende. Trivselreglerna är mjuka gränser, satta utifrån att de hjälper eleverna att skapa insikt och ta eget ansvar. I inledningen av varje läsår gås trivselreglerna igenom noggrant och eleverna bearbetar dem till sina egna klassregler. Skolan tar även upp trivselreglerna vid första föräldramötet. Som förälder behöver du hedra och förstärka skolans normer för trivsel och varje människas rätt att vara den man är.

 • Utflykter, studiebesök, lägerskola m.m.

  Att få röra på sig och även att få se mer än klassrummets väggar är livsviktigt för inlärningen. Svalövs Montessori organiserar flera aktiviteter utanför skolans område, med fältdagar i skog och mark, idrottsdagar, studiebesök i Lund/Landskrona/Helsingborg/Ven/Danmark. Vi ordnar med biobesök, exkursioner, simträning, skridskoåkning, lägerskola, orientering, vandringar och en avslutningsresa för årskurs 5 till Liseberg.

 • Vision

  Elever som ser tillbaka på sin skoltid, ska göra det med en känsla av - ”där hade jag det riktigt bra” – då är vi Svalövs Bästa Skola.

 • Värdegrund

  Svalövs Montessori är en fristående idéburen verksamhet, utan vinstintresse, med montessoripedagogiken som kärnvärde. Montessori som förhållningssätt innebär en tro på individens inneboende förmåga att vilja lära sig, och vilja att ingå i ett sammanhang. Vår värdegrund vilar på följande fras:

  Vi uppnår vår vision genom föräldraengagemang, kunnig och engagerad personal, åldersblandade grupper och elevinflytande.